infor_nytt_lasar

Utvecklingsområden

Förutom att fortsätta med skolans profil kring ”Art and Science” och hela verksamhetsidén ska vi;
också inför det nya läsåret . . .

Arbetslag I

Medvetandegöra barnen om målen med vårt arbete.

 • Fortsätta och utveckla arbetet med att synliggöra arbetsprocessen.
 • Arbeta för att bli samspelta i våra nya team och ha kontinuerligt samarbete.
 • Vi ska fortsätta vårt arbete med att följa våra gemensamma regler och rutiner.
 • Vi ska kontinuerligt arbeta med värdegrunden genom att schemalägga ”hjärtestunder”.

Arbetslag II

Tydliga ramar och rutiner.

 • Hitta fler tillfällen att arbeta laborativt/praktiskt.
 • Alla elever ska få möjlighet att genomföra eget valt arbete enligt skolans modell.
 • Regelbundet arbete med individuella utvecklingsplaner (IUP).
 • Samverkan mellan klasserna i arbetslaget.

Arbetslag III

Inför nästa år kommer vi att aktivt lägga fokus på att synliggöra läroprocesserna i de olika ämnena.

 • Vi ämnar fortsätta att öka tiden och möjligheterna till fler individuella samtal med eleverna.
 • Med hjälp av ett gemensamt kalendarium har vi en förhoppning att öka graden av samarbete mellan de olika ämnena läsåret 2008/2009.
 • Vi har i år arbetat med ett tydligt processinriktat arbetssätt. Kommande läsår avser vi att träna eleverna i studieteknik exempelvis sålla det viktigaste ur en text, plugga på glosor, hur man tar anteckningar, lästeknik. Ett övergripande mål för arbetslaget är att tillsammans med eleverna, på ett individuellt plan, försöka identifiera de olika elevernas individuella lärstil.
 • Vi avser att på ett kortfattat och lättsamt sätt värdera undervisningen regelbundet.

Arbetslag IV

Att få eleverna att känna trygghet i vårt arbetssätt, samt att tydliggöra läroprocessen.

 • Att finna former för samarbete och samsyn inom arbetslaget, samt att lära oss ta vara på varandras kompetenser.
 • Att ha aktuella och kreativa föräldraträffar.
 • Att fortsätta arbeta med elevers och vuxnas bemötande av varandra.