fritidshemmet

Vårt fritidshem består av tre avdelningar: Lillfritids (6-åringar), Torget (1:or) och Storfritids (2.or – 3:or).Fritidsklubben (4:or – 5.or).
Under skoldagen har vi nära samverkan med skolans lärare t ex i arbetet med Art & science, kvalitetsarbete m.m. Detta stödjer en helhetssyn på barnet under dagen på vår skola.

Liksom skolan är Lpr11 det styrdokument fritidshemmet arbetar efter. Där står bland annat att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. I dokumentet Allmänna råd för fritidshem står det att fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Där står också att verksamheten bygger på att barns socialisation och utveckling sker i grupp. Kvalitetsarbetet på vår skola omfattas självklart även under fritidshemstid.

I vår verksamhet ger vi stor plats till Lek, Skapande och Rörelse i alla dess former. Vi är t ex ute varje dag. Innehållet planerar vi tillsammans med barnen. Det kan vara allt från att baka till olika utflykter. Barnen har i övrigt stort inflytande i verksamheten med möjligheter att välja aktiviteter efter behov och intresse. Vi ser också att skolans profil speglar sig i barnens lekar även på fritids. Barn från år 1 erbjuds klubbverksamhet på morgnar och eftermiddagar, såväl lärarledda samt fritidsklubbar.

Fritids är öppet mellan kl. 06:30-18:00. Under lovdagar anpassas tiderna efter barnens vistelsetider. Vi öppnar och stänger på Torget.
Föräldrasamverkan spelar stor roll i vår verksamhet. Föräldrar är alltid välkomna att besöka vår verksamhet. Förutom de dagliga kontakterna bjuder vi in till föräldramöten tillsammans med klasslärarna. Vi har också ”drop-in-fika” vid speciella tillfällen och högtider.

Rutiner:
6.30 Gemensam öppning på Torget
7.00-7.45 Frukost i matsalen
8.00 Barnen går till sina respektive avdelningar
9.00 Skolan börjar
13.30-16.30 Barnen är på sina respektive avdelningar 16.30-18.00 Vi slår samman avdelningarna och stänger på Torget

Vi har listor utanför avdelningarna där ni fyller i barnens vistelsetider. Viktigt är att ni meddelar personal samt stryker ert barn från listan när barnet går hem.
Barnen har en aktivitetstavla där de markerar vilken aktivitet de vill göra och var de befinner sig, allt för att barnen och vi pedagoger ska känna oss trygga.

Alla barn erbjuds klubbverksamhet på morgnar och eftermiddagar. Under skolloven samverkar vi mellan avdelningarna. På konferens och utbildningsdagar har vi vikarier på fritids.
Du når oss på telefon:
Förskolegrupp: (6:åringar)0920-233232, 076-83 47 800

Torget:(1:or) 0920-233295
Storfritids: (2:or och 3:or ) 0920-233290, 073-037 39 85
Fritidsklubben:(4:or och 5:or) 076-765 72 62 Fritids: personalrum: 0920-60800