forsakringar

Era barn Våra elever
Är försäkrade dygnet runt

Nya läroverkets elever är försäkrade dygnet runt vid olycksfallsskada.

Eleverna på Nya läroverktet från förskoleklass till år 9, samt fritids, omfattas av den olycksfallsförsäkring som kommunen tecknat med Folksam. Den nuvarande försäkringen trädde i kraft 2011-09-01. Försäkringen gäller heltid.

Försäkringsnummer K47790

Telefonnumret för att anmäla skada är 0771-960960 eller så går man in på folksam.se och fyller i en webbanmälan.

Vad menas med Olycksfallsskada?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Psykiska besvär betraktas inte som kroppsskada.

Med olycksfallsskada jämställs i denna försäkring kroppsskada utan oförutsedd plötslig yttre händelse vid;

 • Total hälseneruptur (helt avsliten hälsena),
 • Ledbandsruptur i fotled eller knä.
 • Fraktur (dock inte stressfraktur),
 • Solsting, värmeslag och förfrysning.

Ersättningsmoment

 • Läkekostnader, nödvändiga kostnader.
 • Resekostnader, nödvändiga kostnader.
 • Tandskadekostnader, nödvändiga kostnader.
 • Skadade kläder och glasögon, högst 1 basbelopp. (Skadade kläder + glasögon i samband med behandlande läkare).
 • Medicinsk rehabilitering, högst 1 basbelopp.
 • Medicinsk invaliditet.
 • Vid invaliditetsgrader lägre än 50 procent beräknas ersättning på 15 basbelopp.
 • Vid invaliditetsgrader 50 procent och högre beräknas ersättningen på 30 basbelopp.
 • Tekniska hjälpmedel (vid minst 50 procents invaliditet) högst 2 basbelopp.
 • Dödsfall på grund av olycksfall 1 basbelopp.

Basbeloppet för år 2017 är 44 800 kronor

Vill Ni veta mer?
Kontakta oss på skolan

Nya läroverkets växel: 0920 – 608 00
VD Magnus Selberg: 070 – 710 66 29