31
AUG
2018

Ledningens brev augusti 2018

Posted By :
Comments : Off

Hej föräldrar och elever! Välkomna till ett nytt läsår med oss på Nya läroverket. 

Det händer alltid nya saker i skolans värld och så även i år. På ett övergripande nationellt plan så har ett antal lagändringar trätt i kraft under sommaren. Skolplikten infaller numera från det år barnet fyller sex år och det innebär att förskoleklassåret också blir ett obligatorium. Det har även gjorts förändringar i timplanen som vi måste förhålla oss till. Några exempel är att ämnet teknik ges mer tid och att undervisning i moderna språk infaller redan i åk 6. Rent tekniskt är detta inga problem och vi har utbildade och behöriga lärare som undervisar. En praktisk konsekvens blir dock att vi måste lägga ut lektioner på schemat lite tidigare på morgonen och eventuellt lite senare på eftermiddagen. Vi kommer dock att i största möjliga utsträckning försöka hålla fast vid att skoldagen börjar kl 9.00 då vi har goda erfarenheter av detta, samt att forskning visar att det är gynnsamt för lärandet. 

Nationellt har man under ett par år märkt en gradvis ökning av problematisk skolfrånvaro. Därför kommer vi under året fokusera än mer på att förebygga och skapa rutiner för att i ett tidigt stadium upptäcka frånvaroproblem. Det är inte skolk eller sena ankomster som här avses, utan att en elev helt, eller delvis, ej deltar i sin utbildning. Elevhälsan har under året fortbildat sig inom området och vi har även uppdaterat och till viss del omarbetat våra rutiner kring hur vi arbetar med frånvaroproblematik. Ni föräldrar kommer att få ta del av våra nya rutindokument på höstens föräldramöten och dokumenten kommer även att finnas i Aktuell Information. 

Nästan alla skolämnens kursplaner har omarbetats för att möta samhällets digitalisering. Vi satsar mycket fortbildningstid på detta och under året kommer pedagogerna bland annat att lära sig mer om programmering.

Vår omvärld blir allt mer internationaliserad och det finns en mängd olika EU-projekt för lärare med fokus på ett kollegialt utbyte inom Europa. I höst kommer vi ta emot ett par pedagoger, bl a från Spanien som kommer följa våra pedagoger och elever med fokus på hur relationerna dem emellan fungerar. Vi på Nya läroverket kommer även att åka till Bryssel under höstlovet med all personal och göra studiebesök och självfallet då också besöka EU-parlamentet. 

Som ni kanske läst om i media eller på vår egna facebook-sida så har vi fått godkänt från Skolinspektionen att starta ytterligare en grundskola i Luleå. Vi har även ansökt om att få starta ett gymnasium. Svaret om gymnasieskola kommer troligen att dröja ytterligare och vi kommer att invänta det beskedet, för att utifrån helheten besluta om vår strategi framåt. Självklart kommer ni föräldrar att få information på ett tidigt skede om vilka våra planer är. Vi gjorde en marknadsundersökning bland er föräldrar, med barn i grundskolans senare år, som underlag till vår ansökan och vi gläds åt att intresset hos er föräldrar är stort för ett gymnasium i vår regi.

About the Author