13
MAR
2018

Ledningens brev mars 2018

Posted By :
Comments : Off

Hej alla läsare av vårt ledningsbrev! Som vi berättat i tidigare ledningsbrev så har vi än en gång blivit granskade av skolinspektionen. Vi måste vara en av de skolor i landet som blivit mest granskade under de sista tio åren, vilket vi är otroligt tacksamma för då det är ett värdefullt stöd i vårt egna systematiska kvalitetsarbete.

Den inspektion som nu genomförts är en så kallad ”kvalitetsgranskning” där man tittat närmare på hur vi arbetar med betyg och bedömning för att säkerställa att elever på Nya läroverket blir rättvist och likvärdigt bedömda samt för att säkerställa att lärarna ges goda förutsättningar av rektor och huvudman i sitt arbete med betygsättning. I tider där det pratas om glädjebetyg och betygsinflation, särskilt för elever som går på fristående skolor, kändes denna kvalitetsgranskning extra värdefull för oss att få vara en del av.

Självfallet vill vi, precis som alla andra skolenheter som granskas av skolinspektionen, inte få anmärkningar eller kritik. Vi, som fristående skola i en relativt liten kommun, blir också särskilt påpassade och uppmärksammade i media och vi uppskattar också att så många följer våra resultat och vår utveckling. Vi har historiskt alltid haft bra resultat på våra olika granskningar men som verksamhetschef och pedagogiskt ansvarig för Nya läroverkets bägge skolor känns det särskilt viktigt att få ett bra resultat på en kvalitetsgranskning. Det är ju våra skolors pedagogiska kvalitet som verkligen betyder något när allt kommer omkring. Håller vi inte en högre pedagogisk kvalitet än andra skolor i vårt närområde så har vi ju heller inget egentligt existensberättigande. Erbjuder vi inte något som är bättre så kommer vi heller inte att attrahera pedagoger, elever och föräldrar, svårare än så är det inte!

Skolinspektionen har via en dokumentinsamling och därefter djupintervjuer med huvudman, rektor samt våra högstadielärare i Moderna språk, Slöjd och Svenska ställt en mängd frågor kring hur vi arbetar med betyg och bedömning. Betyg får endast sättas av legitimerade lärare och Skolinspektionens bedömning är att huvudmannens och rektorns arbete för en rättvis och likvärdig betygssättning fungerar väl när det gäller att säkerställa lärares legitimation och behörighet. Huvudmannen är delaktig i arbetet med att rekrytera behöriga lärare och ger på så sätt rektorn stöd i detta arbete. Vidare bedömer också Skolinspektionen att huvudmannen och rektorn ser till att lärarna har kompetens inom betygssättning och vid behov ges kompetensutveckling. Lärarna ges tid till att sambedöma och de har stort stöd av varandra i deras arbets- och ämneslag.

Skolinspektionen bedömer även att huvudmannens och rektorns arbete med att följa upp och analysera betygsresultaten fungerar väl. Vid behov sätts också åtgärder in för att säkerställa en rättvis och likvärdig betygssättning. Rektorn sammanställer olika betygsresultat, som exempelvis slutbetygen i årskurs 9, betygen per ämne, flickors och pojkars betyg och korrelationen mellan resultat på nationella ämnesprov och slutbetyg.

Med systematik sedan flera år tillbaka gör alla lärare en skriftlig utvärdering av undervisningen som innehåller en analys av betygsresultaten i lärarens ämnen. Denna skickas till rektorn som sedan ger feedback till läraren. Huvudmannen är också väl insatt i hur eleverna ligger till kunskapsmässigt genom att rektorn kontinuerligt redovisar kunskapsprognoser och betygsresultat. Huvudmannen gör också jämförelser av resultatet mellan huvudmannens skolenheter, med lägeskommunen och med riket.

Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen, efter sin granskning, att det granskade området ”betyg och bedömning” fungerar mycket väl på Nya läroverket. Som verksamhetschef känner jag en otrolig stolthet över huvudman, rektorers och kanske viktigast, det jobbet som alla våra fantastiska och ytterst professionella pedagoger utför varje dag. Ett bra resultat på en kvalitetsgranskning är framförallt resultatet av en längre tids arbete mot tydligt uppsatta mål med en tydlig struktur som är väl känd och inarbetad i en organisation med behöriga och kompetenta medarbetare.

Länk till granskningen:

https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=585679

Verksamhetschef Peter Ohlsson

About the Author