10
JAN
2018

Ledningens brev januari 2018

Posted By :
Comments : Off

Hej alla läsare av vårt ledningsbrev! Detta är årets första ledningsbrev och vi vill med det önska er alla en god fortsättning och hälsa alla välkomna åter, till en ny termin.

Som många av er har sett så har vi skickat ut en intresseundersökning om gymnasium, till både föräldrar med barn på skolan men även till över hundra föräldrar med barn på andra skolor i kommunen. Undersökningen syftar till att mäta intresset för en eventuell gymnasieskola med Nya läroverket som huvudman. Vi har sammanställd svaren och känner oss stärkta i vår ambition att söka tillstånd då gensvaret från föräldrarna som svarat är överväldigande och det är väldigt roligt att se vilket förtroende för oss som huvudman som ni visar med svaren. Vi kommer att gå in med en ny ansökan och ett svar från Skolinspektionen kan vi vänta oss någon gång under hösten. Skulle vi få ett ja så är det tidigast hösten 2019 som vi kan starta gymnasium.

Vi följer nogsamt den tillgängliga statistiken som tas fram kring vår och andra skolors resultat. 2017 hade bägge våra skolor goda resultat och låg i topp, både om man ser i närområdet, men också i en nationell jämförelse. I detta ledningsbrev vill vi lyfta fram en rapport som kallas SALSA, som är en jämförelse där man tar hänsyn till elevgruppernas sammansättning. Utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund, andel nyanlända och andel pojkar så tas ett förväntat resultat fram och utifrån dessa parametrar jämförs skolorna.  Med hänsyn till detta är Nya läroverket Bergnäset en av väldigt få skolor som presterat över det förväntade värdet vad gäller meritpoäng, vilket är det  sammanlagda poängresultatet av alla 17 betyg. Nya läroverket Bergviken är den skola i Luleå där flest elever når kunskapskraven i alla ämnen. Vi är väldigt stolta över dessa resultat från fjolåret men är samtidigt väldigt medvetna om att goda resultat inte kommer gratis och att det alltid ligger hårt jobb bakom, från både elever och pedagoger.

Under våren kommer våra lärare fortsätta utbilda sig inom det specialpedagogiska lyftet. Vår elevhälsa jobbar i ett projekt kring problematisk skolfrånvaro. Vi deltar i ett forskningsprojekt i ämnet och det är en viktigt fråga då problemet ökar nationellt. Elevhälsan har fått fortbildning och vi ser över våra rutiner och material, som ett stöd i det förebyggande och dagliga arbetet och forskningen visar tydligt att samarbetet med er föräldrar är viktigt. Föräldrar kommer under höstens inledande föräldramöten att få mer information om detta, samt bli en viktig del i det förebyggande arbetet.

Vi avslutar med en väldigt positiv nyhet. Under hösten har vi berättat att vi haft en utmaning i att rekrytera en behörig och erfaren ma/no-lärare till mellanstadiet på Bergviken. Eftersom denna process drog ut på tiden fick rektor Catharina gå in som pedagog igen och vår verksamhetschef Peter fick ta sig an rektorsuppdraget som han haft tidigare. Det var en lösning som var väldigt bra, främst för eleverna i åk 6 på Bergviken, men samtidigt en stor inskränkning på vår samlade ledningsresurs. Nu kan vi med stor glädje meddela att rekryteringen är slutförd och att en av våra tidigare pedagoger, Anna Hellman Borén, åter arbetar hos oss på Nya läroverket. Detta innebär att Catharina Nordström är rektor på Bergviken f r o m 180108, samt att Peter Ohlsson återgår till sin tjänst som verksamhetschef med ett övergripande ansvar för bägge våra skolenheter.

Med vänliga hälsningar

Peter, Carina, Catharina & Magnus

About the Author