05
DEC
2014

Ledningens brev dec 2014

Posted By :
Comments : Off

lucia1

 

Hej alla!

Denna termin går mot sitt slut och det känns alltid som att man funderar vart tiden har tagit vägen, men så är det kanske när man jobbar hårt och samtidigt har kul.

I slutfasen av varje läsår analyserar vi och kartlägger alla klassers resultat med syftet att hitta utvecklingsområden där vi kan göra ett än bättre jobb. Det kan ibland kännas underligt att trots goda resultat, vilket vi har, ständigt leta efter saker att förbättra men det är ett obligatorium för alla skolor att systematiskt granska den egna verksamheten, med syfte att utvecklas så långt det bara går. Utifrån våra ämnesanalyser från fjolåret ser vi några mönster som vi tänkte att vi skulle dela med oss av till er föräldrar.

På en nationell nivå skiljer sig pojkars och flickors studieresultat markant sett till meritvärde i åk 9.Våren 2013 hade pojkar 202,5 i genomsnittligt meritvärde och flickor 224,5. Motsvarande värden hos oss 238 poäng för pojkarna och 253 för flickorna. Nationellt skiljer det alltså 20 meritvärdespoäng mellan könen och på Nya läroverket 15 poäng. Det finns antagligen många svar på detta men ett skäl kan vara att pojkars ambitionsnivå är lägre än flickors. Det finns forskning som visar på detta och då särskilt när det kommer praktisk/estetiska ämnen, där även genusfrågor och traditonella könsmönster visat sig påverka studieresultaten, och det är något som våra pedagoger i dessa ämnen tagit till sig och nu arbetar särskilt med. I matematiken arbetar vi med extra fokus på problemlösningsförmågan i de tidiga åren och med ord och begrepp på högstadiet. Genom att sätta fokus på vissa områden så ges pedagogerna en gemensam bas att utgå ifrån i sitt utvecklingsarbete och i sin kollegiala samverkan. Samhället har förändrats snabbt de senaste decennierna och i dagens informationssamhälle där vi översköljs med information och texter så blir också förmågan att ta till sig dessa texter och budskap samt att tolka och analysera dem en alltmer central förmåga. Detta påverkar skolan också och i takt med att informationen digitaliseras och att vi i större utsträckning arbetar med digitala hjälpmedel som datorer och iPads så måste elevernas läskunnighet och läsförståelse stärkas. Detta har genomsyrat året i vår verksamhet och vi har ett stort antal läsprojekt igång i alla stadier. Vi har genom att mäta var eleverna stod i början på läsåret en bra grund för att kunna utvärdera i slutet på läsåret och vi återkommer med rapporter om hur dessa läsprojekt utvecklat elevernas läsning på olika sätt.

Skolinspektionen är en välkänd myndighet men har faktiskt inte varit verksamma i mer än fem hela år. Nu har Skolinspektionen sammanfattat fem års systematiska inspektioner, kommuntillsyner, 13 000 inkomna anmälningar samt 48 000 intervjuer.

Det skolinspektionen ser som mest oroande är det gap som verkar finnas i styrkedjorna främst mellan de ytterst ansvariga, huvudmännen, och den verkliga verksamheten ute på skolorna. I stora organisationer såsom en kommun eller en nationell fristående skolkoncern kan det vara ett problem men vi har som liten lokal aktör en otrolig närhet med skolans ytterst ansvarige och har ju i Magnus, en huvudmannarepresentant som är involverad dagligen i verksamheten. Den dagliga dialogen mellan personer i olika led ser vi som nödvändig för att kunna fatta kloka och snabba beslut som i slutändan gynnar verksamheten och den enskilde eleven.

Ett annat område som skolinspektionen uppmärksammar är att 7 av 10 elever upplever att lärarna och skolan inte motiverar dem i sitt lärande. Det är något som mer och mer uppmärksammas i skolforskning med fortfarande saknas forskningsresultat som kan användas av oss i skolan.

På våra två skolor har vi klubbverksamhet med många elever som deltar på helt frivillig basis och det är ju ett bevis om något på att det finns ett eget driv och motivation men trots detta har vi bestämt oss för att bedriva egna undersökningar och därigenom hitta fler nycklar till hur vi ska nå alla elever och hjälpa dom att hitta glädjen och passionen i lärandet. Ett av de försteläraruppdragen vi har på vår skola är riktat mot just motivation i lärandet. Det är vår lärare i Spanska och Engelska, Pernilla Vikström på Bergviken, som arbetar med detta.

Snart är det dags för luciafirande för eleverna på NLV-Bergviken vilken vi genomför i kyrkan fredagen 12 december kl 13.00. Det är en otrolig lokal och den fina akustiken skapar en härlig atmosfär. Vi fyller själva kyrkan med eleverna och pedagoger så utrymmet för anhöriga att delta är begränsat och endast på balkong. Det är först till kvarn som gäller och vi kan tyvärr inte lösa det på annat sätt då det är omöjligt att få fler tider i kyrkan denna dag.

Avslutningsvis vill vi berätta om det stora intresse som föräldrar visar för vår skola. Totalt har vi nu nästan 1100 barn i kö till våra två verksamheter på Bergnäset och Bergviken. Trycket är av logiska, och kanske logistiska skäl, störst på Bergviken som ju ligger strategiskt placerad nära centrum, men vi ser ett kraftigt ökande antal anmälningar till Bergnäset just nu. Det varierar ganska kraftigt i antal barn som står i kö mellan de olika årskurserna men trycket är som störst när barnen skall in i förskoleklass samt till högstadiet. Detta har medfört att det nu är ganska vanligt att man som medveten förälder ställer sitt barn i kö redan under det första levnadsåret.

Som ni säkert förstår så ger detta stora intresse oss en stor trygghet inför framtiden men också en stolthet i att ni som redan har era barn hos oss tycker att verksamheten motsvarat förväntningarna och fungerar väl. Inför att vi tar emot en ny elev i vår verksamhet har vi alltid ett familjesamtal för att möta den nya eleven så bra som möjligt. Vi brukar också passa på att fråga hur man fått kännedom om vår verksamhet. De flesta familjer berättar då att de fått höra gott från andra föräldrar och barn som redan finns i verksamheten och det ser vi som den bästa värdemätaren på att vi är på rätt väg.

Tillsammans med er föräldrar och med era barn fortsätter vi nu att utveckla vår verksamhet.!

Tack för allt ert stöd och vi önskar er en härlig jul!

Magnus, Carina och Peter

 

About the Author