11
MAR
2014

Elevhälsan

Posted By :
Comments : Off
Hej alla föräldrar med barn på Nya läroverket!
Detta ledningsbrev kommer till största del att handla om vår elevhälsa och förklara uppdraget som elevhälsan har på vår skola.
Det primära uppdraget för elevhälsan är att stödja eleverna på ett sätt som gör att de når utbildningens mål. De insatser som skolan gör skall alltså först och främst vara direkt skolrelaterade. Arbetet som bedrivs skall även var förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser skall kunna genomföras. Tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator skall finnas. Dessutom skall det på en skola finnas personal med kompetens att genomföra specialpedagogiska insatser. Alla dessa funktioner finns tillgängliga på våra två skolenheter och elevhälsan har en god struktur i sitt arbete.
En bra elevhälsa börjar dock i en organisation som är byggd med ett elevfokus.
Vi har även en stark tro på att barn lär sig bäst tillsammans med andra barn. Forskning pekar på att små klasser, där alla barn kan bli sedda av sin lärare, är den kanske enskilt viktigaste faktorn för ett framgångsrikt lärande. Vi har små klasser med ett snitt på 20 elever per klass och med behöriga och kompetenta pedagoger. Alla elever är kända till namn och blir sedda. elevernas kunskapsutveckling följs upp med systematik av både pedagoger och av skolans specialpedagog. Vår organisation bygger på ett inkluderande synsätt där ingen skall ställas på sidan av sina kamrater och känna sig utanför. Vi vet nu, efter att ha bedrivit vår verksamhet i snart åtta år, att det är en framgångsfaktor att ha goda grundförutsättningar för elever och pedagoger i vardagen. Med denna korta och summariska genomgång av vår elevhälsa så vill vi visa att vi har alla funktioner en elevhälsa skall ha enligt skollagen men samtidigt berätta att elevhälsans roll är att stötta eleverna för att de skall nå utbildningens mål. Elevhälsan ska inte ersätta övrig sjukvård som finns tillgänglig och ibland måste vi göra avgränsningar i vad som är elevhälsans ansvar och när andra vårdfunktioner skall träda in.
En annan faktor som vi börjar se kan påverka barns och elevers mående är skärmtid dvs hur mycket tid som spenderas bakom en dator, iPad, TV eller en mobiltelefon. Vi diskuterade detta med stora elevrådet på Bergviken där alla representanter sade sig känna någon som spenderar ohälsosamt mycket tid bakom en skärm. Nya läroverket Bergvikens Inflytanderåd har tagit del av en föreläsning i ämnet spel-/datorberoende och ambitionen är att under våren eller hösten på något sätt lyfta problematiken med fler föräldrar på våra skolor. Vi vill från skolans sida också berätta att vi medvetet ser till att det hålls lektioner där man inte använder Ipad (gäller högstadiet) i undervisningen trots att alla elever har möjlighet till detta genom vår 1-1 satsning. Detta är inget som är unikt för just vår skolan utan ett nationell utmaning som omfattar både hem och skola.
Avslutningsvis vill berätta att det drar ihop sig till en ny skolinspektion av våra två enheter. Vi har inte fått ett exakt datum men mest troligt sker inspektionerna efter påsklovet någon gång. Nu får vi hoppas att regnet och slasket är över och att vi får en fin avslutning på våren så att solen får börja värma oss.
Carina, Magnus och Peter
About the Author