05
DEC
2013

Art & Science

Posted By :
Comments : Off

Hej alla.

Vi ska fortsätta på förra brevets tema och vara utbildningsfilosofiska och skriva kring lärande. Skolans profil är Art & Science och i förra brevet skrev vi mycket om vilka förmågor vi vill ge våra elever för att lära sig mer och för framtiden. Nu vill jag fortsätta det resonemanget.

Det vi gör med Art & Science är helt enkelt något som ska göras. Det är tydligt i skollagen och skolans styrdokument. Vårt sätt att organisera detta i skolans uppdrag är något vi anser hjälper att göra det tydligt för elever och föräldrar. I art & science tränar eleverna, och har möjlighet att visa just de förmågor som krävs för att man ska kunna få det högsta betyget A.

Här är några förmågor som man ska kunna visa för ett A, enligt kunskapskraven, formulerade av Skolverket.

Förstå och visa förståelsen på komplexa samband.

Förklara och visa på samband

Föra välutvecklade och nyanserade resonemang

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Undervisningen på alla skolor ska innehålla både skolans val och elevens val. Det vill säga något som profilerar skolan och något som eleven har inflytande inom. Art & Science ger en bra ram för detta. En ram som är tydlig, för det är inte gynnsamt att eleverna bara ”får göra som de vill”. Men en form som samtidigt är flexibel och ger ett elevinflytande.

Forskning är väldigt tydlig i hur lär man sig mer och bättre. Med ett stort engagemang och inflytande i läroprocessen, så lär man sig helt enkelt mer och bättre. I Art & Science arbetar vi enligt den modell för läroprocess som en av skolans grundare, Gunvor Selberg, tog fram i sin doktorsavhandling. En undervisningsversion av avhandlingen används än idag på lärarutbildningen. Arbetsprocessen är den samma för de yngsta barnen som för de äldsta barnen, medan innehållet och progressionen skiljer sig.

Vi vill med Art & Science lyfta konstämnenas betydelse i skolarbetet och samtidigt få bättre resultat i naturvetenskapliga ämnen och matematik. Forskningen visar att man lär sig bättre om man får arbeta med bägge hjärnhalvorna. Att kunna visualisera ett problem eller att ges möjlighet att praktiskt tillämpa ett teoretiskt problem ger eleverna ökad förståelse. Att bygga en bro och testa dess hållfasthet i olika konstruktioner ger en större kunskap och förståelse.

Sedan handlar det för oss också väldigt mycket om värderingar och hur vill vi att vår skola ska vara. Vi vill att Nya läroverket ska vara en skola som präglas av elevinflytande och demokrati. Vi vill att eleverna ska ha ett stort engagemang i sitt lärande. Vi vill att lärarna ska använda sig av ett coachande och individualiserat ledarskap. Vi vill att skolan ska vara tvärvetenskaplig, precis som världen är, där allt har ett samband och hänger ihop. Vi vill att eleverna ska lära sig arbetsformer som är viktiga för framtiden. Undersökningar visar att 75 % av alla arbeten som genomförs i Sverige sker i projektform och redan på gymnasiet handlar det om att kunna behärska sin egen läroprocess och då är det en stor fördel att vara förberedd. Just arbetet med Art & Science är något vi får feedback av våra tidigare elever att de har haft stor nytta av i sina fortsatta studier på gymnasiet.

Fördelen med Art & Science för lärarna är att de gör ett stort arbete, som ska göras, tillsammans, då teman planeras i arbetslagen eller i team. Det underlättar och minskar enskild planering. Läraryrket är komplext och att jobba tillsammans ger bättre förutsättningar och är naturligtvis roligare och inspirerande. De får stöd av varandra i det som är svårt. Vi vill med Art & Science skapa experimentlusta för pedagogerna. Läroprocessen i Art & Science kan de genomföra på olika sätt, med olika ingångar, de kan skapa olika långa arbeten, utöva olika grad av styrning och styrning på olika moment. Art & Science ger eleverna en större rättssäkerhet vid betygssättningen och en större bredd i bedömningen. Elevernas förmågor visas för fler lärare och bedöms av fler lärare. En lärare kan se förmågor som inte måste vara just i det egna ämnet. Kan du exempelvis föra komplexa resonemang och vara källkritisk i ett arbete som inkluderar historia, så visar du precis samma sak som bedöms i samhällskunskap. Det finns en stor flexibilitet i en lärares arbete i bedömningen av förmågor hos elever. En elev kan till och med visa en förmåga på lunchrasten, genom att två elever diskuterar en bok som båda har läst.

Att som skola ha en profil, tror vi också är viktigt. Det skapar en gemensam nämnare och en röd tråd i hela organisationen och genom elevens skolgång. Det är något man samlas kring och som är skolgemensamt. Precis som i alla organisationer och arbetsplatser vill vi att alla ska dra åt samma håll.

Art & Science ska göra skolans arbete och kursplanernas mål tydligare för elev och förälder. Vi vill att ni ska kunna se hur man arbetar för att se de förmågor som ska bedömas och då speciellt de mer komplexa.

Viktigt att veta och förstå är att vi har Art & Science på schemat tre timmar i veckan och Art & Science är precis lika mycket lärarlett, som andra lektioner.

I slutändan handlar det så klart om att vi uppnår just de goda studieresultat, som vi gör på Nya läroverket!

Med vänliga hälsningar
Magnus, Peter & Carina

About the Author