06
NOV
2013

Lära mer och för framtiden

Posted By :
Comments : Off

I läroplan för grundskolan kan man läsa om uppdraget skolan har. Skolan ska förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Vad krävs det då för kunskaper? Vad vill vi att våra barn ska ha med sig ut livet?

Det finns många undersökningar som syftar till att mäta elevers kunskaper. En sådan stor undersökning är PISA (Programme for International Assessment). PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att 15-åringar är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år. I PISA ligger stor vikt på elevernas förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang. Eleverna ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem. I undersökningen ställs frågan om hur 15-åringar på ett konstruktivt sätt klarar att analysera, resonera och föra fram sina tankar och idéer. Man betonar det livslånga lärandet och att eleverna fortsätter att lära sig under hela livet.

Men för att klara detta behöver eleverna så mycket mer än kognitiv (fakta) kunskap. Skolan måste också skapa en lärmiljö där barn och ungdomar kan växa till analyserande, skapande, ifrågasättande och idérika individer. Kunskap är inget entydigt begrepp.

I läroplan för grundskola står att läsa: ”Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.”

Det är därför vi på Nya läroverket lägger stor vikt på att utveckla dessa förmågor. Det är vår profil!

Art & Science, där eleverna under schemalagd tid varje vecka utvecklar sitt skapande, löser problem, tolkar, reflekterar, analyserar och resonerar. Vi ser att detta utvecklar elevernas förmåga i de traditionella skolämnena också. I Art & Science vill vi få eleverna att arbeta med konstformerna och naturvetenskap. Arbetet bedrivs i projektform där eleverna utformar sitt projekt under handledning av pedagoger. För att förstå sammanhang måste man kunna sätta ihop alla delar till en helhet. Det är inte bara eleverna som utvecklas i detta utan även pedagogerna. Varje läsår utvärderar alla pedagoger årets Art & Science arbeten, drar lärdom och utvecklar arbetsmetodiken. Under våren har vi öppet hus för alla föräldrar där eleverna presenterar sitt arbete. Denna kväll brukar alltid vara en höjdpunkt för både föräldrar och elever.

Varje år har vi på skolan en uppföljning med NLV elever som börjat gymnasiet där vi får mycket positiv feedback för vårt arbetssätt.

Förutom den schemalagda undervisningstiden satsar vi på frivilliga aktiviteter som våra klubbar. Något som förekommit flitigt i debatten den senaste tiden är just det här med rut-avdrag och läxhjälp. På vår skola har vi haft gratis läxhjälp i sju år, sedan starten av skolan just i form av klubbar. Det finns klubbar i alla skolämnen. Alla pedagoger har i sin tjänst, att de ska ha två klubbar i veckan. De kan även ha klubb i något specialintresse som de själva brinner för, men minst en av klubbarna ska vara i ett ämne de undervisar och har behörighet i. Till klubbarna kan eleverna komma för att göra och få hjälp med läxan, eller arbeta extra och få extra utmaningar i ett ämne. Vi har även flera klubbar med externa ledare. Alla klubbar ligger före och efter skoltid och är helt frivilliga för eleverna. Vi har även klubbar som bygger på elevernas önskemål, såsom exempelvis dans, musik, musikal, jägarexamen och foto.

Just nu sätts en musikal upp av elever och pedagoger. Musikalen består av elever från båda våra skolenheter och premiären sker under maj månad. Under hösten har vi besökt flera teaterföreställningar i med eleverna. Vi har bl a sett ”Att döda ett tivoli” med Norrbottensteatern, en föreställning på kulturens hus om ”Unga och internet”, ”Fjärilseffekten” på kulturens hus. Teater ska också ge inspiration och främja fantasin.

All denna satsning på kultur i skolan tror vi ger våra elever något att ta med sig i framtiden. Vi tror att inspiration och motivation är viktigt för att eleverna ska kunna ta ansvar över sitt eget lärande. Att just som PISA undersökningen mäter, resonera och föra fram sina tankar och idéer. Det ska vara roligt och givande att lära sig.

Skolans arbete är spännande och det är en process som hela tiden utvecklas.

Magnus, Peter och Carina.

About the Author