05
MAR
2013

Gott betyg från skolinspektionen

Posted By :
Comments : Off

Hej föräldrar

Det är snart tre år sedan dom första utkasten till de nya kursplanerna, de dokument som reglerar hur utbildningen i respektive ämne skall bedrivas, kom från Skolverket. Vi satte omedelbart igång med att tillsammans i kollegiet analysera och diskutera hur vår undervisning behövde anpassas till de nya direktiven.

Vår absolut största styrka som skola är att vi utvecklas tillsammans, oavsett ämne eller vilket stadium pedagogerna arbetar i, och lär av varandra. En sammanställning av antalet utbildningstillfällen som vi haft i arbetet med implementeringen av de nya styrdokumenten visar att vi lagt drygt 25 pedagogiska konferenser till detta viktiga utvecklingsarbete.

Den kvalitetsgranskning som Skolinspektionen utförde i SO-ämnena för år 7-9 strax innan jul är den första värdemätaren på om vi gjort läxan ordentligt. Och vi kan med stolthet konstatera att vi lyckats väl. Kvalitetsgranskningen omfattar nio separata undervisningskvaliteter och Skolinspektionen gör bedömningen att ”SO-undervisningen vid Nya läroverket visar i huvudsak på starka sidor avseende allmändidaktiska kvaliteter. Lektionsobservationer visar att lärandemiljön i hög grad är trygg, stödjande och uppmuntrande. SO-lärarna har höga, tydliga förväntningar på elevernas förmågor och undervisningen är välstrukturerad och variationsrik. Detta ger eleverna goda förutsättningar att utveckla ämnesspecifika förmågor.”

Inte på ett enda av de nio granskningsområdena ser Skolinspektionen att det finns tydliga svagheter. I augusti kommer en stor nationell sammanställning av kvalitetsgranskningen inom SO-ämnena och det skall bli mycket spännande att se våra resultat sättas in i en större helhet. Vi får kanske anledning att återkomma i ärendet då.

Vad som känns särskilt bra med inspektionen är det jobb vi gjort tillsammans som skola burit frukt. Nu är det våra SO-lärare och SO-undervisningen som får mycket beröm, men vi är lika trygga i att alla ämnesområden och alla pedagoger tål en dylik granskning eftersom vi faktiskt gjort jobbet tillsammans och på ett likartat sätt i alla skolans ämnen. Den grund som Gunvor, Birgitta, Toivo och Rune la när Nya läroverket startade för sju år sedan har skapat mycket goda förutsättningar för ett framgångsrikt lärande.

En trygg lärmiljö, pedagoger som är tydliga ledare, goda och nära relationer, en hög grad av elevinflytande och höga förväntningar i alla led ger utan tvivel också goda resultat.

För er som är intresserade så hittar ni rapporten i sin helhet här:

http://siris.skolverket.se/apex/ris.openfile?docID=507247

Ett tips är att leta upp andra rapporter kring SO-undervisningen och göra jämförelser. Det är alltid lättare att skapa sig en korrekt uppfattning om man ställer resultaten i relation till andra rapporter inom samma granskningområde.

Nu går vi in i en tid då vi planerar och börjar förbereda inför nästa läsår. Vi tar fram nästa års tjänsteplanering och den ska vara klar innan påsk. Familjesamtalen och intagningarna av nästa års förskoleklass, är i det närmaste klart. Vi har haft ett första öppet hus på Bergnäset, där vi kommer kunna ta in tre nya klasser. Familjesamtalen och intagningarna har även kommit igång. Vi kommer ha ytterligare ett öppet hus på Bergnäset efter påsk, torsdag 11 april, kl. 18.30.

Dessutom kommer vi ta in en ny år 7 på Bergviken, till hösten. Vi kommer även kunna fylla på i de nuvarande klasserna i år 7 (då de är år 8 nästa år). Då detta är ett extra intag och då vi även har gott om plats på Bergnäset, kan vi vara flexibla i vårt intag, även om man inte har anmält sitt intresse sedan tidigare. Vi kommer kunna ta in hela grupper om någon har ett kompisgäng, som vill börja på Nya läroverket. Vi kommer därför även ha ett öppet hus på Bergviken, för just dessa åldrar. Vi kommer maila de som anmält sitt intresse tidigare, men sprid gärna informationen, om ni vet någon som skulle kunna vara intresserad. Öppet hus på Bergviken kommer vi att ha onsdag 17 april, kl. 18.30.

Ha det bra.

/Magnus, Peter & Carina

About the Author