05
MAJ
2012

Skolans kvalitetsarbete

Posted By :
Comments : Off

Hej alla.

Maj månad och majvädret är som det ska vara, omöjligt att förutsäga. Att sia om framtiden är alltid svårt, men det finns metoder för att göra så rätt som möjligt. Ett kvalitetsarbete på en skola har flera syften och för oss det ett viktig redskap för att få ett bra beslutsunderlag i den framåtsyftande planeringen. Ett tydligt exempel på hur tidigare analyser direkt påverkat vår organisation, är det matematikprojekt som pågår under innevarande år. Vår satsning på mer tid för samtal runt matematik, mer praktiskt och vardagsnära matematik, samt möjligheter för pedagoger att samtala kring undervisningsformerna har känts inspirerande och framgångsrika. Det skall bli otroligt spännande att följa upp projektet ännu närmare till sommaren.

Tillsammans med eleverna i år nio har vi utvärderat vilka konsekvenser iPads i utbildningen har fått. Både elever och pedagoger ser många vinster. Allt i från simpla saker som att den är smidig att bära med sig, till att elever som tidigare haft ganska svårt i skolan, nu hittat moderna arbetsformer som passar dom bättre. Vår analys visar även att vi pedagoger på skolan måste utveckla sättet att undervisa när vi har digitala hjälpmedel. Uppgifter som bygger på inhämtande av fakta blir alltför enkla att utföra då svaren är millisekunder bort. För att utmanas behöver eleverna få utmanande uppgifter som bygger på analys, jämförelser och tränar förmågan att dra egna slutsatser och på det sättet bygga ny och egen kunskap. Mycket av skolans utvecklingsarbete det kommande året kommer att läggas mot att utveckla digitala lärmetoder.

Nya läroverkets grundare, Gunvor och Birgitta, är fortfarande väldigt aktiva och följer med jämna mellanrum upp skolans resultat och hur våra elever mår och trivs. Som rektor deltar jag i undervisningssituationer och finns tillsammans med eleverna på luncher och raster. För att säkerställa att eleverna är trygga och har studiero har jag under enstaka dagar mätt detta genom en enkel enkät med två frågor. ”har du känt dig trygg idag” och ”har du haft studiero idag”. I min analys av denna enkät har jag fått ett svar som jag själv är väldigt tillfreds med. Men det har även funnits anledning att följa upp några resultat, samt sätta in direkta åtgärder. Att mäta hur eleverna uppfattar sin skola på detta enkla sätt har varit mycket givande och jag kommer att fortsätta att använda mig av denna metod framöver. Det är trots allt eleverna som sitter på de bästa svaren i denna viktiga fråga.

Till årets kvalitetsarbete vill jag även lägga de fem fokusområden vi haft för ögonen i allt vi gjort och som jag som rektor utvärderat på individnivå med varje pedagog vid mina verksamhetsbesök, samt vid medarbetarsamtalen. De är områden som vi vid tidigare kvalitetsgranskningar sett att mer kraft skall läggas på. Jag har i tidigare ledningsbrev berättat om dessa fokusområden så jag väljer att inte repetera men berättar gärna att det gett önskat resultat att lägga mer kraft på särskilda områden. Mest glad är jag över att vi har fått en mer ordnad studiemiljö som kan anpassas för olika elevers behov.

Den kanske trevligaste formen av kvalitetsarbete som vi utför är den traditionella återträffen för de elever som är på väg att avsluta sitt första år av gymnasiestudier. Den femtonde maj bjuder vi in de 47 elever som lämnade oss förra året till middag och mingel samt att de får utvärdera den utbildning de fått hos oss på Nya läroverket. Vårt mål är att eleverna skall vara väl förberedda när de lämnar grundskolan och ha kvar lusten till lärande igenom gymnasiet och senare till högskolestudier. De synpunkter som inkommer vid dessa träffar är väldigt viktiga och har fått genomslag i vår organisation.

Vi har även genomfört fler mätningar under läsåret 2011/2012 av kvaliteten på vår utbildning som jag här väljer att presentera i punktform:

-Analys och plan för Art & Science
-Undersökning av korrelationen mellan Nationella Prov och slutbetyg vt 2011
-Genomlysning av alla skolans elever måluppfyllelse i samtliga ämnen under 2011
-Utvärdering med pedagogerna av klubbverksamheten
-Styrelsen har utvärderat rektor och ledning
-Ledningens har granskat övergång och samverkan enligt riktlinjerna i Lpf 11 kap 2.5
-Specialpedagogens roll och uppdrag
-Analys av varför ett par elever valt att byta skola
-Utvärdering av Ipads i utbildningen tillsammans med eleverna i år 9
-Resultatanalys inför slutbetyg för år 9 av rektor
-Intervjuer och analyser om kapning av Facebooksidor och nätkapning
-Intervjuer med elever i arbetslag 3 om undervisningskvalitet

– Enkät till FSK föräldrar om miljön i kapprum

Ni föräldrar är precis som eleverna en otroligt viktigt referensgrupp. Därför kommer ni i maj månad få en enkät hemskickade som vi önskar att ni så noggrant som möjligt besvarar. Enkäten är konstruerad efter samråd med Nya läroverkets inflytanderåd.

Med vänlig hälsning

Peter & Magnus

About the Author