18
MAR
2012

Den nya skolan stärker helheten

Posted By :
Comments : Off

Som säkert alla vet vid det här laget så är det nu klart att Nya Läroverket kommer att starta ytterligare en skola. Den nya enheten kommer att lokaliseras i den gamla gymnasieskolan på Bergnäset. Skolan kommer att heta Nya Läroverket Bergnäset och ta emot 120-160 elever i årskurserna 6 till 9. Det innebär två klasser i varje årskurs, med runt 20 elever i varje klass. Rektor för den nya skolan blir Gunvor Selberg.

Igår hade vi öppet hus på Nya Läroverket Bergnäset och det var jättekul att träffa alla som är intresserad av vår skola där.

Planer för expansion har funnits en längre tid för Nya Läroverket, då trycket på den befintliga skolan på Bergviken har varit stort. Det har funnits ett antal grundprinciper för att Nya Läroverket ska expandera.

-En expansion ska endast ske om det är till fördel för den nuvarande verksamheten

-En ny enhet ska, efter vissa initiala investeringar, bära sina egna kostnader

-Nya Läroverket ska expandera utan att bli för stora. Det ska alltid ske med fullständig egen kontroll. Vi ska aldrig bli större än att vi kan säkerställa vår värdegrund, vår kultur, vårt pedagogiska koncept och våra studieresultat.

Jag vill i det här brevet prata om vår skola ur ett helhetsperspektiv. För oss är det viktigt att kunna starta ytterligare en skola, av flera anledningar.

1.För att kunna erbjuda fler elever möjligheten att kunna gå på Nya Läroverket

2.Större trygghet med två enheter

3.Bättre tjänster och fler pedagogiska förutsättningar

4.Bättre ekonomiska möjligheter

5.Bättre för Luleå och för att säkra vår position

Jag ska nedan försöka förklara närmare vad jag menar.

1.För att kunna erbjuda fler elever möjligheten att kunna gå på Nya Läroverket

Många barn står i kö till Nya Läroverket och trycket är som störst på just de årskurser som man nu väljer att ta in i den nya enheten. Nya Läroverket Bergviken tar varje år in nya elever i Förskoleklass och det är i princip de enda platser som finns tillgängliga varje år. Då de eleverna sedan följer oss hela vägen till årskurs 9, så är det sällan det finns plats att ta in någon i de senare åren. Det finns med andra ord inget friskolealternativ renodlat för högstadieelever, i Luleå idag. Många är nöjda med de låg- och mellanstadieskolor de går i, men vill ha ett alternativ när de ska börja högstadiet. Här finns det ett stort behov att fylla.

2.Större trygghet med två enheter

Med två enheter blir vi en ännu större och tryggare skola och arbetsgivare. Att ha fler ben att stå på, är alltid en fördel för en verksamhet. Med två olika fastigheter, så blir vi mindre känsliga och det blir enklare att hantera praktiska frågor vid renoveringar, eller andra yttre omständigheter.

3.Bättre tjänster och fler pedagogiska förutsättningar

Om man är lärare i exempelvis tyska på Nya Läroverket Bergviken, så motsvarar det endast en tjänst på 40 %. Möjligheten att ge bättre tjänster och att utöka tjänster med andra ämneskombinationer ökar med två enheter. Att ha en annan skola där man kan skapa samarbetsprojekt och få inspiration av varandra, stärker det pedagogiska. En utökad möjlighet för både elever och pedagoger, till förändring och ett miljöbyte, öppnas.

4.Bättre ekonomiska möjligheter

Vi ser att vi kan göra stora samordningsvinster med att ha ytterligare en enhet. Vi behöver inte öka våra kostnader för administration och endast öka i liten skala med IT, ledning och andra funktioner. Vi blir starkare när vi ska göra inköp av inventarier, tjänster och får mer för pengarna på programlicenser och andra licenser. Vi kan hålla nere våra overheadkostnader och lägga än mer av elevpengen direkt till verksamheten. Redan idag lägger Nya Läroverket ner mer pengar på undervisningsresurser (pedagogers löner, undervisningsmaterial, och liknande) än den tilldelade elevpengen, men vi ser att vår ekonomi kan förbättras ytterligare med denna andra enhet. Pengar, som precis som tidigare kommer att investeras i verksamheten och kommer kunna göra vår skola ännu bättre.

5.Bättre för Luleå och för att säkra vår position

Det finns idag en plats och ett behov att fylla för ett fristående alternativ på högstadienivå i Luleå. Förra året var det ett stort antal aktörer som sökte tillstånd för detta, men det var endast Nya Läroverket som fick tillstånd av Skolinspektionen. Hade vi inte startat denna skola nu, så hade vi inte fått ett nytt tillstånd och någon annan hade istället fått den möjligheten. Tittar man på de andra som sökte, så var det uteslutande de stora aktörerna och koncernerna, med riskkapitalbolag som ägare. Vi är övertygad om att det bästa för Luleå är att det är en lokal aktör, med en stark lokal lojalitet och lokalt känt varumärke som genomför detta.

Nya Läroverket vill med denna satsning skapa ett alternativ, som är en liten och trygg högstadieskola, på samma sätt som vi har på Nya Läroverket Bergviken. På Bergnäset kan vi inreda och bygga upp lokaler som både blir vackra och bra för undervisning. Där kan man skapa en god studiemiljö, för att kunna ge goda studieresultat. Bergnässkolan var tidigare gymnasieskola och lokalerna passar vårt ändamål mycket bra. Fördelarna med lokalerna är att allt är klart för vår verksamhet. Då det varit en skola tidigare finns allt på plats vad det gäller ventilation, specialsalar och klassrum. Den här gången finns det inte några problem med detaljplan, då skola är senast användning.Ytan vi hyr är på 1 600 kvadratmeter och ligger i två flyglar mitt emot varandra och det blir en bra avgränsning för vår verksamhet. Lokalerna behöver endast snyggas till i ytskiktet, utan några omfattande renoveringar.

Det är även viktigt att Nya Läroverket Bergnäset inte ska innebära några större förändringar på Nya Läroverket Bergviken och att kontinuiteten där ska bibehållas. Men en mängd faktorer gör att Nya Läroverket Bergviken kan dra nytta av och utvecklas av expansionen. Vi vet att Carina Henriksson kommer att flytta över till Nya Läroverket Bergnäset och bli pedagogisk ledare där. Carina har idag ansvar för elever i år 9 och därför blir inverkan för eleverna liten. Carina kommer att bli den viktiga kulturbäraren till den nya enheten. Sedan kan det även vara någon annan pedagog och eventuellt någon elev, som vill flytta över till Nya Läroverket Bergnäset och det får vi titta på i varje individuellt fall, för att se vad som är det bästa för alla och för helheten.

Gunvor kommer, som tidigare sagts, att vara den juridiskt ansvarige rektorn för den nya skolan. Hon kommer dock precis som tidigare ha en strategisk och övergripande pedagogisk roll även på Nya Läroverket Bergviken.

Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas och är övertygade om att detta är den rätta vägen att göra det på.

About the Author