13
AUG
2009

Rektorns brev

Posted By :
Comments : Off

Välkomna!

Varmt välkomna tillbaka till Nya läroverket och till oss som arbetar där. Jag ser fram emot ett fint läsår med nya spännande och bra arbeten. Vi ska fortsatta att arbeta med trygghet, kärlek och lust för lärande.

Skolgården
Nu börjar vi ha en jättefin skolgård. Vi har också bestämt oss för att investera i en basketbollsplan som våra elever har önskat.

Matsalen
Äntligen har reparationerna av matsalen kommit igång. Våra nya möbler som vi investerat i kommer nu till sin fulla rätt.

Nya ansökningar till Nya läroverket
Under sommaren har många barn och föräldrar ringt och skrivit till oss, för att få börja på Nya läroverket. Det är glädjande, men också ledsamt att inte just nu kunna hjälpa dem att göra de val de vill.

Rektor
Peter Ohlsson går nu in som ordinarie rektor, fr.o.m. 1 augusti, på heltid. Det känns tryggt och bra. Peter har ansvar för det vardagliga arbetet, elever, personal och föräldrafrågor. Jag kommer att fortsätta att ha övergripande frågor tillsammans med ordförande Toivo.

OBSERVERA! Aktuell information!
Era barn får hem information om det mesta om skolan i boken ”Aktuell information 2009/2010”
Läs igenom den!

Vårterminsplan

Några delar av vår terminsplan:

•Varje måndag har vi arbetslagsmöten, dels på morgnarna kl. 08.00, då vi arbetar tillsammans med elevfrågor, dels på eftermiddagen kl. 15.15, då vi arbetar tillsammans med pedagogiska frågor.
•Varje onsdag har vi olika pedagogiska möten kl. 15.15. Då arbetar alla arbetslag tillsammans.
•Varje fredagsmorgon har vi möten kl. 08.00, dels informations- och beslutsmöten och dels ledningsgruppsmöten.
•En gång i månaden har vi Ljusgårdsmöten. Då träffas vi arbetslagsvis alla elever och personal. På Ljusgårdsmöten tar vi upp aktuell information av rektor, elevrådet informerar och elever sjunger, dansar m.m.
•Ungefär en gång i månaden bjuder vi elever (även föräldrar) och personal på aktuella fredagsföreläsningar.
•8-9 september är vi med och anordnar Filmfestival på Kulturens Hus i samarbete med Filmpool Nord.
•Vecka 39 har vi matematikfestival.
•Vecka 43 har vi åter igen äldregenerationsvecka. Det blir en konsert och äldre släkt och vänner inbjuds att hälsa på barnen.

Vecka 45 gör vi en hel del djupa utvärderingar

•Varje onsdagsmorgon har vi elevråd.
•Varje måndagsförmiddag träffas personalen som ansvarar för vår fritidsverksamhet för planering.
•Vår elevhälsogrupp träffas varje månad för övergripande frågor. Dessutom träffas den gruppen i olika möten om elever vid flera andra tillfällen.
•Våra särskilda klasskonferenser startar vecka 39. Då tar vi upp varje elev på hela skolan. Vi bestämmer vad som ska åtgärdas och vem som är ansvarig.

Skolinspektionens slutliga rapport
Jag är mycket nöjd med resultatet av granskningen. Min bedömning är att vi har olika helhetssyner på vissa verksamhetsdelar. Naturligtvis ska vi göra de åtgärder som behövs. Vi har höga krav på oss själva och vi vill kämpa för det allra bästa.

”Skolinspektionens beslut med anledning av den regelbundna tillsynen

Bedömningarna av om verksamheten vid Nya läroverket i de flesta avseenden är väl fungerande och av god kvalitet. Skolledningen är förtrogen med verksamheten och tillgänglig för elever och personal. Eleverna i Nya läroverket når goda kunskapsresultat. Våren 2008 hade alla elever som gick ut årskurs 9 minst betyget godkänt och var behöriga till gymnasieskolans nationella program. Det genomsnittliga meritvärdet låg betydligt högre än kommunens och rikets meritvärden. Arbetet med att ge alla elever stöd och möjlighet att utveckla intresseområden i en frivillig ”klubborganisation” har fallit väl ut.

Nya läroverket genomför två olika varianter av utvecklingssamtal för årskurserna 7-9, ämnessamtal respektive utvecklingssamtal. Varianterna har olika innehåll och upplägg. Skolinspektionen konstaterar att det på skolan råder en otydlighet om vad ämnessamtalen ska innehålla och att skolan måste säkerställa att de så kallade ämnessamtalen ges det innehåll som beskrivs avseende utvecklingssamtal i grundskoleförordningen. I samband med ämnessamtalen upprättas exempelvis inte någon individuell utvecklingsplan.

Rutinerna för särskilt stöd behöver tydliggöras för alla på skolan så att elevers behov av särskilt stöd alltid utreds.

Skolans kvalitetsredovisning samt skolans årliga plan för hur skolan ska förebygga och förhindra kränkande behandling har brister som måste åtgärdas. Skolinspektionen konstaterar också att det, på det sätt undervisningen genomförs i de samhälls- och naturorienterande ämnena, saknas grund för lärarna att sätta sammanfattande betyg”.

Läs mera på www.skolinspektionen.se

Hälsningar Gunvor

About the Author